Vodovod pomoraví Plumlovsko, Soběsuky, Žárovice, Hamry

Vodovod pomoraví Plumlovsko, Soběsuky, Žárovice, Hamry

realizace červenec 2014 – červenec 2015

vodovod – vytyčení tras, vodojem, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras vodovod 11.224 m

kanalizace – splašková kanalizace, ČOV – Soběsuky, Žárovice – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras kanalizace 1.377 m

Geo Marchovsky, s.r.o.