Geometrické plány

  zaměření budovy pro kolaudaci

  rozdělení pozemku

  změna hranice pozemku

  vyznačení věcného břemene

Vytyčování

  hranice pozemků

  obvod  stavby

  základy  stavby

  trasy sítí (vodovod, kanalizace, elektro, …)

Inženýrská geodezie

  zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt

  zaměření skutečného provedení staveb

  zaměření inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, atd.

  účelové mapování

Podklady pro GIS

  zaměření polohopisu a výškopisu pro technickou mapu obce

  digitalizace starších mapových podkladů

  zaměření tras sítí (kanalizace, vodovod, teplovod, …)

  zaměření povrchových znaků sítí (šachty, sloupy, rozvaděče, …)

Geo Marchovsky, s.r.o.
Right Menu Icon